ഹൃദയദർശനം

Menu
ഒരേ സമയം ഒന്നില്‍ നിന്ന് ഒന്നിലേയ്ക്ക് ഒരു പ്രവാഹമാണ് . തരിച്ചറിവിന്റെ തരംഗങ്ങളില്‍ സമാനത കണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആഗ്രഹിക്കലാണത്. വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങളുടെ സമ്മേളനവും ദ്വന്ദഭാവങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലുമാണത്.…